Regulamin Stajni Argos

 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.

2. WAŻNE!- Jeździec podejmujący naukę w Stajni Argos zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.

3. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.

4. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.

5. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie stajni oraz jeździć jedynie pod opieką osoby dorosłej.

7. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

8. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.

9. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora.

10. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.

11. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.

12. Osoby korzystające z placów treningowych czy hali, zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.

13. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni.

14. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

15. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.

16. Właściciele prywatnych koni zobowiązani są do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym zakresie.

 

REGULAMIN JAZD STAJNI ARGOS

1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 6-go roku życia. W przypadku oprowadzanek na kucach dzieci od 3-go roku życia. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę w Stajni Argos i nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).

2. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą). Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów.

3. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:

• Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,

• Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku

• Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni

• Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność

• Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:

• kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na wyposażeniu stajni)

• zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora

• spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)

• rękawiczki

• dzieci dobrze jest zabezpieczyć kamizelką ochronną (nie jest to obowiązkowe)

5. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.

6. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć 15-30 min wcześniej by przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.

7. W przypadku spóźnienia jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.

8. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:

• Sprowadzić konia z pastwiska

• Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką

• Założyć ogłowie oraz siodło

9. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.

10. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na ziemi.

11. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor lub pomoc instruktora.

12. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.

13. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.

14. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.

15. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast prowadzącemu.

 

ZASADY JAZD

1. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.

2. Osoby jeżdżące w tym samym chodzie w różnych kierunkach mijają się lewymi rękami ( ruch prawostronny),

3. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m,

4. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,

5. Dbamy, aby po zakończonej pracy odłożyć używany przez nas sprzęt na swoje miejsce.

6. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane polecenia.

7. Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie podgryzają.

8. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.

9. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

10. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

 

REGULAMIN HALI I UJEŻDŻALNI

1. Użytkowanie hali i ujeżdżalni może się odbywać w godzinach: 8:00- 21:00.

2. Jeździec, który opuszcza halę czy ujeżdżalnię, na której nie ma już innych jeźdźców jest odpowiedzialny za zgaszenie światła oraz w przypadku hali zamknięcie jej.

3. Przed wejściem na halę należy głośno krzyknąć „Uwaga” i czekać na odpowiedz czy można wejść.

4. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej.

5. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeźdźcy wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).

6. Pierwszeństwo mają jeźdźcy:

a) jeźdźcy jadący na lewą rękę

b) jeźdźcy jadący wyższym chodem

c) jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi figury

d) jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło itp.).

7. Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców - mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na hali lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.

8. Wyprzedzanie na długiej ścianie jest zabronione. Należy wcześniej wykonać zakręt i wjechać w wolne miejsce na obwodzie ujeżdżalni.

9. Jeżeli na hali znajduje się więcej niż jeden koń, przejście do stępa i zatrzymanie na pierwszym śladzie są zabronione.

10. Konie stępujące muszą znajdować się na drugim śladzie. Zabronione jest stępowanie parami obok siebie.

11. Jeśli na hali znajdują się inne konie, używanie głosu jako pomocy powinno być ograniczone.

12. Lonżowanie na hali podczas jazd jest zabronione. Gdy jeżdżących jest mało można poprosić ich o zgodę na lonżowanie.

13. Lonżowanie konia bez jeźdźca na ujeżdżalni jest zabronione. Jeśli koń lonżowany na hali uszkodzi podłoże, jeździec zobowiązany jest do naprawienia podłoża ( do tego celu są grabie w rogu hali).

14. Prosimy o szanowanie przeszkód na hali i ujeżdżalni: - nie zostawiamy drągów po treningu na ziemi, zawsze sprzątamy przeszkody i drągi po sobie, odnosimy je na stojaki. - poprawiamy rozbudowane przez naszego konia przeszkody. - w przypadku zniszczenia przeszkody (połamanie drąga, stojaka i in.) zobowiązuje się daną osobę do poinformowania o tym właściciela i ewentualnego odkupienia przeszkody. - nie zostawiamy kłódek leżących na ziemi!

15. Jeźdźcom NIEPEŁNOLETNIM zabrania się jazdy bez kasku ORAZ w kasku bez obecności trenera/instruktora w przypadku skakania przeszkód pow. 50cm.

16. Osoby pełnoletnie również podczas jazd skokowych zobowiązane są do jazdy w kasku.

17. KAŻDY JEŹDZĄCY ZOOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA NIECZYSTOŚCI PO SWOIM KONIU. W tym celu na hali znajduje się specjalna szufelka oraz w narożniku pojemnik na nieczystości.

18. NA HALI i UJEŻDŻALNI OBOWIAZUJE CAŁKOWITY I BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU.